Menu

غزل شماره ۲۰۰: نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 279 رتبه مطلب: بدون رتبه

نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا                              نام بچه ش چه باشد او خود پیش دوا

ما زاده قضا و قضا مادر همه‌ست                             چون کودکان دوان شده‌ایم از پی قضا

ما شیر از او خوریم و همه در پیش پریم                      گر شرق و غرب تازد ور جانب سما

غزل شماره ۱۹۹: ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 268 رتبه مطلب: 5/0

ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا                            شاد آمدیت از سفر خانه خدا

روز از سفر به فاقه و شب‌ها قرار نی                               در عشق حج کعبه و دیدار مصطفا

مالیده رو و سینه در آن قبله گاه حق                                  در خانه خدا شده قد کان آمنسا

غزل شماره ۱۹۸: ای صوفیان عشق بدرید خرقه‌ها

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 266 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای صوفیان عشق بدرید خرقه‌ها                                   صد جامه ضرب کرد گل از لذت صبا

کز یار دور ماند و گرفتار خار شد                                زین هر دو درد رست گل از امر ایتیا

از غیب رو نمود صلایی زد و برفت                             کاین راه کوتهست گرت نیست پا رو

غزل شماره ۱۹۷: ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 165 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا                              بشنو ز آسمان‌ها حی علی الصلا

درهای گلستان ز پی تو گشاده‌ایم                          در خارزار چند دوی ای برهنه پا

جان را من آفریدم و دردیش داده‌ام                       آن کس که درد داده همو سازدش دوا

غزل شماره ۱۹۶: در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را

دیوان شمس - غزلیات

SuperUser Account 0 159 رتبه مطلب: بدون رتبه

در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را                                     در رقص اندرآور جان‌های صوفیان را

خورشید و ماه و اختر رقصان بگرد چنبر                              ما در میان رقصیم رقصان کن آن میان را

لطف تو مطربانه از کمترین ترانه                                       در چرخ اندرآرد صوفی آسمان را

RSS
12345678910انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

دی ان ان
سماع شاپ