Menu

بخش ۵۱ - مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 261 رتبه مطلب: بدون رتبه

زین نمط بسیار برهان گفت شیر                          کز جواب آن جبریان گشتند سیر

روبه و آهو و خرگوش و شغال                           جبر را بگذاشتند و قیل و قال

عهدها کردند با شیر ژیان                                  کاندرین بیعت نیفتد در زیان

بخش ۵۱ - مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 241 رتبه مطلب: بدون رتبه

زین نمط بسیار برهان گفت شیر                           کز جواب آن جبریان گشتند سیر

روبه و آهو و خرگوش و شغال                           جبر را بگذاشتند و قیل و قال

عهدها کردند با شیر ژیان                                  کاندرین بیعت نیفتد در زیان

بخش ۵۰ - باز ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 203 رتبه مطلب: بدون رتبه

شیر گفت آری ولیکن هم ببین                                جهدهای انبیا و مؤمنین

حق تعالی جهدشان را راست کرد                          آنچ دیدند از جفا و گرم و سرد

حیله‌هاشان جمله حال آمد لطیف                            کل شیء من ظریف هو ظریف

بخش ۴۹ - نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایدهٔ جهد

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 236 رتبه مطلب: بدون رتبه

زاد مردی چاشتگاهی در رسید                            در سرا عدل سلیمان در دوید

رویش از غم زرد و هر دو لب کبود                      پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود

گفت عزرائیل در من این چنین                             یک نظر انداخت پر از خشم و کین

بخش ۴۷ - ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 264 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت شیر آری ولی رب العباد                           نردبانی پیش پای ما نهاد

پایه پایه رفت باید سوی بام                              هست جبری بودن اینجا طمع خام

پای داری چون کنی خود را تو لنگ                  دست داری چون کنی پنهان تو چنگ

RSS
12345678910انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ