Menu

بخش ۳۰ - نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 71 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن وزیر از اندرون آواز داد                              کای مریدان از من این معلوم باد

که مرا عیسی چنین پیغام کرد                            کز همه یاران و خویشان باش فرد

روی در دیوار کن تنها نشین                             وز وجود خویش هم خلوت گزین

بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 91 رتبه مطلب: بدون رتبه

جمله گفتند ای وزیر انکار نیست                                گفت ما چون گفتن اغیار نیست

اشک دیده‌ست از فراق تو دوان                                آه آهست از میان جان روان

طفل با دایه نه استیزد ولیک                                     گرید او گر چه نه بد داند نه نیک

بخش ۲۸ - جواب گفتن وزیر کی خلوت را نمی‌شکنم

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 72 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت حجتهای خود کوته کنید                                 پند را در جان و در دل ره کنید

گر امینم متهم نبود امین                                       گر بگویم آسمان را من زمین

گر کمالم با کمال انکار چیست                              ور نیم این زحمت و آزار چیست

بخش ۲۷ - مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 92 رتبه مطلب: بدون رتبه

جمله گفتند ای حکیم رخنه‌جو                        این فریب و این جفا با ما مگو

چارپا را قدر طاقت با رنه                            بر ضعیفان قدر قوت کار نه

دانهٔ هر مرغ اندازهٔ ویست                            طعمهٔ هر مرغ انجیری کیست

بخش ۲۶ - دفع گفتن وزیر مریدان را

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 258 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت هان ای سخرگان گفت و گو                  وعظ و گفتار زبان و گوش جو

پنبه اندر گوش حس دون کنید                      بند حس از چشم خود بیرون کنید

پنبهٔ آن گوش سر گوش سرست                    تا نگردد این کر آن باطن کرست

RSS
123456

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ