Menu

بخش ۹ - قصه‌ای هم در تقریر این

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 97 رتبه مطلب: بدون رتبه

شرفه‌ای بشنید در شب معتمد                        برگرفت آتش‌زنه که آتش زند

دزد آمد آن زمان پیشش نشست                      چون گرفت آن سوخته می‌کرد پست

می‌نهاد آنجا سر انگشت را                            تا شود استارهٔ آتش فنا

بخش ۸ - در عموم تاویل این آیت کی کلما اوقدوا نارا للحرب

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 99 رتبه مطلب: بدون رتبه

کلما هم اوقدوا نار الوغی                                      اطفاء الله نارهم حتی انطفا

عزم کرده که دلا آنجا مه‌ایست                               گشته ناسی زانک اهل عزم نیست

چون نبودش تخم صدقی کاشته                               حق برو نسیان آن بگماشته

بخش ۷ - در بیان آنک این غرور تنها آن هندو را نبود بلک هر آدمیی به چنین غرور مبتلاست در هر مرحله‌ای الا من عصم الله

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 88 رتبه مطلب: بدون رتبه

چون بپیوستی بدان ای زینهار                                  چند نالی در ندامت زار زار

نام میری و وزیری و شهی                                      در نهانش مرگ و درد و جان‌دهی

بنده باش و بر زمین رو چون سمند                            چون جنازه نه که بر گردن برند

بخش ۷ - در بیان آنک این غرور تنها آن هندو را نبود بلک هر آدمیی به چنین غرور مبتلاست در هر مرحله‌ای الا من عصم الله

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 94 رتبه مطلب: بدون رتبه

چون بپیوستی بدان ای زینهار                                  چند نالی در ندامت زار زار

نام میری و وزیری و شهی                                      در نهانش مرگ و درد و جان‌دهی

بنده باش و بر زمین رو چون سمند                            چون جنازه نه که بر گردن برند

بخش ۶ - صبر فرمودن خواجه مادر دختر را کی غلام را زجر مکن من او را بی‌زجر ازین طمع باز آرم کی نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 102 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت خواجه صبر کن با او بگو                                 که ازو ببریم و بدهیمش به تو

تا مگر این از دلش بیرون کنم                                    تو تماشا کن که دفعش چون کنم

تو دلش خوش کن بگو می‌دان درست                            که حقیقت دختر ما جفت تست

RSS
12

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ