Menu

بخش ۲۱ - امتحان پادشاه به آن دو غلام کی نو خریده بود

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 141 رتبه مطلب: بدون رتبه

پادشاهی دو غلام ارزان خرید                          با یکی زان دو سخن گفت و شنید

یافتش زیرک‌دل و شیرین جواب                        از لب شکر چه زاید شکرآب

آدمی مخفیست در زیر زبان                              این زبان پرده‌ست بر درگاه جان

بخش ۲۰ - ملامت کردن مردم شخصی را کی مادرش را کشت به تهمت

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 232 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن یکی از خشم مادر را بکشت                          هم به زخم خنجر و هم زخم مشت

آن یکی گفتش که از بد گوهری                            یاد ناوردی تو حق مادری

هی تو مادر را چرا کشتی بگو                            او چه کرد آخر بگو ای زشت‌خو

بخش ۱۹ - مثل

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 232 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن غریبی خانه می‌جست از شتاب                        دوستی بردش سوی خانهٔ خراب

گفت او این را اگر سقفی بدی                             پهلوی من مر ترا مسکن شدی

هم عیال تو بیاسودی اگر                                   در میانه داشتی حجرهٔ دگر

بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 241 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت قاضی مفلسی را وا نما                        گفت اینک اهل زندانت گوا

گفت ایشان متهم باشند چون                         می‌گریزند از تو می‌گریند خون

وز تو می‌خواهند هم تا وارهند                      زین غرض باطل گواهی می‌دهند

بخش ۱۷ - شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 225 رتبه مطلب: بدون رتبه

با وکیل قاضی ادراک‌مند                           اهل زندان در شکایت آمدند

که سلام ما به قاضی بر کنون                      بازگو آزار ما زین مرد دون

کندرین زندان بماند او مستمر                      یاوه‌تاز و طبل‌خوارست و مضر

RSS
123456789

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ