Menu

58- در لزوم گذشتن از اعراض و رسیدن به جوهر

فصل ششم - مطلب 58

SuperUser Account 0 274 رتبه مطلب: بدون رتبه

   تو جوهری و هر دو جهان مر ترا عرض         جوهر که از عرض طلبند، هست ناپسند  

       آن کس که علم جوید از دل، بروگری         وان کس که عقل جوید، ازجان بر او بخند

چون عَرَض است، بر عرض نباید ماندن، زیرا این جوهر چون نافۀ مشک است، و این عالم و خوشیها همچون بوی مشک. این بوی مشک

57- قدرت اندیشه

فصل ششم - مطلب 57

SuperUser Account 0 236 رتبه مطلب: بدون رتبه

حق تعالی این کلمات را لشکر ما کند گرد شما، تا از اعدا شما را سد شوند، تاسبب قهر اعدا باشد. اعدایی باشند، اعدای اندرون آخر اعدای بیرونی چیزی نیستند. چه چیزی باشند؟ نمی بینی چندین هزار کافر اسیر یک کافرند که پادشاه ایشانست، و آن کافر اسیر اندیشه. پس، دانستیم که کار اندیشه دارد چون به یک اندیشه ضعیف مکدّر چندین هزار خلق و عالم اسیرند.

56- انجماد عقلی

فصل ششم - مطلب 56

SuperUser Account 0 229 رتبه مطلب: بدون رتبه

درین شک نیست که این عالم دی است (ماه دی). جمادات را جماد چرا می گویند؟ زیرا که همه منجمدند، این سنگ و کوه و جامه که پوشیده ای، وجود همه منجمد ست. اگر نه دی ای هست، عالم چرا منجمد است؟ معنی عالم بسیط است، در نظر نیاید اما بتأثیر توان دانستن که باد و سرمایی هست، این عالم چون فصل دی است که همه منجمدند، چگونه دی (دی ای)؟ دی عقلی نه حسّی.

55- جنگ درون آدمی

فصل ششم - مطلب 55

SuperUser Account 0 232 رتبه مطلب: بدون رتبه

 از حق امید داریم که شما این سخنها را هم، از اندرون خود بشنوید که مفید آنست، اگر هزار دزد بیرونی بیایند، در را نتوانند باز کردن تا از اندرون دزدی یار ایشان نباشد که از اندرون باز کند. هزار سخن از بیرون بگوی تا از اندرون مصدقی نباشد، سود ندارد، همچنانکه درختی را تا بیخ (ریشه) او تری نباشد، اگر هزار سیل آب برو ریزی سود ندارد، اول آنجا در بیخ او تری بباید تا آب مدد او شود.

54- کوشش آدمی و عنایت حق

فصل ششم - مطلب 54

SuperUser Account 0 252 رتبه مطلب: بدون رتبه

امید داریم از حق تعالی که حالتی پدید آورد که آن عنایت اوست که بالای صد هزار جهد و کوشش است که:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ( شب قدر بهتر از هزار ماه بهتر و بالاتر است - قدر – 3)، این سخن و آن سخن یکیست که: جَذبة مِن جَذَبات الله تعالی خَیرُ مِن عبادة اثَقَلین، یعنی چون عنایت او در رسد، کار صد هزار کوشش کند، و افزون کوشش خوبست و نیکو و مفیدست عظیم، اما پیش عنایت چه باشد؟

RSS
12345678910انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ