Menu

بخش ۱۶ - رفتن خواجه و قومش به سوی ده

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 323 رتبه مطلب: بدون رتبه

خواجه و بچگان جهازی ساختند                     بر ستوران جانب ده تاختند

شادمانه سوی صحرا راندند                         سافروا کی تغنموا بر خواندند

کز سفرها ماه کیخسرو شود                          بی سفرها ماه کی خسرو شود

بخش ۱۵ - روان شدن خواجه به سوی ده

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 355 رتبه مطلب: بدون رتبه

خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت                         مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت

اهل و فرزندان سفر را ساختند                               رخت را بر گاو عزم انداختند

شادمانان و شتابان سوی ده                                    که بری خوردیم از ده مژده ده

بخش ۱۴ - قصهٔ اهل ضروان و حیلت کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 292 رتبه مطلب: بدون رتبه

قصهٔ اصحاب ضروان خوانده‌ای                         پس چرا در حیله‌جویی مانده‌ای

حیله می‌کردند کزدم‌نیش چند                             که برند از روزی درویش چند

شب همه شب می‌سگالیدند مکر                          روی در رو کرده چندین عمرو و بکر

بخش ۱۳ - دعوت باز بطان را از آب به صحرا

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 365 رتبه مطلب: بدون رتبه

باز گوید بط را کز آب خیز                              تا ببینی دشتها را قندریز

بط عاقل گویدش ای باز دور                            آب ما را حصن و امنست و سرور

دیو چون باز آمد ای بطان شتاب                        هین به بیرون کم روید از حصن آب

بخش ۱۲ - بقیهٔ داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی ده

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 304 رتبه مطلب: بدون رتبه

شد ز حد هین باز گرد ای یار گرد                         روستایی خواجه را بین خانه برد

قصهٔ اهل سبا یک گوشه نه                                  آن بگو کان خواجه چون آمد به ده

روستایی در تملق شیوه کرد                                 تا که حزم خواجه را کالیوه کرد

RSS
1234567

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ